Twee leden Raad van Toezicht

Application deadline date has been passed for this Job.
Deeltijd
Functieomschrijving

Over Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Omring is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuning nodig is. Omring is een visie-gedreven zorgorganisatie die diensten aanbiedt op het gebied van wijkverpleging, wonen met zorg, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding. Verder zijn er diensten zoals het uitzendbureau en de thuiszorg(Omring)winkel.

De kernregio’s zijn West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, inclusief Texel. Omring heeft 25 woonzorglocaties, deels in eigendom, deels gehuurd, verspreid over het werkgebied en beschikt daarmee over een substantiële vastgoedportefeuille. Omring vaart een stabiele (financiële) koers en is financieel gezond. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg voor cliënten, de kwaliteit van medewerkers en de kwaliteit van de interne organisatie.

Omring. Samen de beste zorg dichtbij. De kernwaarden sluiten nauw op de mensvisie aan en geven handvatten voor het dagelijks handelen. Het zijn Eigen Regie, Positief, Samen en Vindingrijk.

Omring kent een structuur met een tweehoofdige Raad van Bestuur. Afgelopen jaar zijn de organisatieonderdelen heringericht, hetgeen bijdraagt aan de benodigde wendbaarheid en flexibiliteit om te kunnen inspelen op vragen uit de markt.

Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten geregeld in de Centrale Cliëntenraad. Deze bestaat uit leden (veelal de voorzitters) van cliëntenraden binnen Omring. Er is een cliëntenraad Thuiszorg en de meeste woonlocaties hebben een eigen cliëntenraad. Omring heeft één Ondernemingsraad. Deze bestaat uit zeventien medewerkers die uit de verschillende regio’s en organisatieonderdelen zijn gekozen.

Strategie 2016-2020

Omring vaart een solide koers waarbij de effecten van de grote stelselwijzigingen goed zijn opgevangen, evenals de hiermee gepaard gaande bezuinigingen. De krimp van de afgelopen jaren maakt langzaam weer plaats voor groei. De toenemende vergrijzing en extramuralisering leiden vooral tot groei van het aantal klanten in de thuiszorg, maar Omring ziet ook een toename van wachtlijsten voor woonzorglocaties. Op het gebied van herstelzorg is eveneens een sterke groei waarneembaar. Daarmee is het perspectief verlegd naar toekomstbestendige groeiscenario’s en de uitdaging hierbij is om bij te dragen aan beheersing van de zorgkosten. De transitie naar complexere zorg stelt nieuwe eisen aan de hoeveelheid en kwaliteit van medewerkers en het verder bouwen aan verbindingen met onder meer huisartsen en ziekenhuizen.

Omring biedt in Noord-Holland Noord zorg en ondersteuning aan mensen met een complexe zorgvraag waar specialistische kennis, expertise of infrastructuur voor nodig is. Omring combineert daarbij alle kennis en ervaring in de organisatie voor het blijven verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Omring zet met haar organisatiekracht ook in op een gevestigde en gecontracteerde positie in de keten. De kern hierbij is de positionering dicht bij de huisartsenzorg met de ambitie te bouwen aan een toekomstbestendige eerstelijnszorgstructuur met een sterke verbinding naar het sociaal domein. Vanuit deze basis bouwt Omring de ketensamenwerking met ziekenhuizen verder uit op het gebied van revalidatie, herstelzorg en de chronische zorgketens. De recente inrichting van de acute ouderenzorgketen op initiatief van Omring is daarvan een inspirerend voorbeeld.

Financiën en kerngegevens

De omzet groeit vanaf 2016 en dit is te danken aan de toenemende vraag van cliënten naar en keuze voor de zorg van Omring. Vooral de wijkverpleging groeit sterk, maar ook de eerstelijns verblijf-activiteiten vertoonden groei (Omring opende hiervoor een afdeling in de ziekenhuizen in Hoorn en Den Helder ). De zorgverzekeraars herkennen en erkennen Omring als een kwalitatief goede zorgaanbieder die kostenbewust te werk gaat.

Het begrote resultaat voor 2020 is € 2 miljoen geconsolideerd. Op de inzet van direct zorgpersoneel wordt zeker niet bezuinigd, integendeel: waar mogelijk krijgt de inzet juist een impuls door een gericht arbeidsmarktbeleid en strategische personeelsplanning.

Kerncijfers (bron: jaarrekening en jaardocument 2018)

Aantal cliënten                     in woonzorglocaties: 2.200, thuiszorg: ca 10.000 en aantal revalidanten: ruim 1.100

Aantal medewerkers            3.300 (1900 fte), 2.200 vrijwilligers

Omzet                                    € 180 miljoen

Netto Financieel Resultaat  € 4,7 miljoen

Weerstandsvermogen         30%Voor meer informatie www.omring.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Omring en de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze commissies hebben separate reglementen. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor.

De Raad van Bestuur van Omring bestaat uit mevrouw drs. A.J.J. (Jolanda) Buwalda, voorzitter, en de heer drs. E.F. (Frido) Kraanen, lid. De heer drs. ing. J.B.M. (Julius) Roorda RC, lid, is afwezig wegens langdurige ziekte.

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2020 uit de volgende leden:

 • Mevrouw Dr. A.I.M.C. Wydoodt, voorzitter a.i., lid commissie kwaliteit en veiligheid en lid remuneratiecommissie
 • Mevrouw Prof. Dr. M.J. Schuurmans, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid
 • De heer drs. P. Littooij, voorzitter auditcommissie en voorzitter remuneratiecommissie
 • De heer Ir. E. Velzel, lid auditcommissie

De Raad van Toezicht telt zes leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. Minimaal één keer per jaar is er een bijeenkomst van de Raad van Toezicht met met de OR, de CCR en het managementteam.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

„  de inbedding van de toekomstbestendige groeiscenario’s in de structuur en cultuur van Omring;

„  arbeidsmarktontwikkeling en HR-beleid;

„  beheersing van de zorgkosten;

„  inspelen op de transitie naar complexere zorg en de aangepaste eisen die hieruit resulteren voor kwantiteit en kwaliteit van de medewerkers;

„  verder verstevigen van verbindingen met huisartsen en ziekenhuizen;

„  inhoudelijke innovaties en verbeteren van de efficiency;

„  (her)ontwikkeling van de zorglocaties en actualiseren van het strategisch vastgoedbeleid.


De Vacatures

Momenteel zijn er twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. Een vacature is ontstaan door het vertrek van een lid van de Raad vanwege het aanvaarden van een niet verenigbare hoofdfunctie. De andere vacature is ontstaan door het rooster van aftreden. De Raad van Toezicht is een open en transparante wervingsprocedure gestart waarbij zij zich laat begeleiden door Van der Laan & Co die in brede kring gaat werven.

Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de Governancecode en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer: affiniteit met de ouderenzorg, regionale betrokkenheid (voor in ieder geval één van de functies) en diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond.

Toezichthouden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Omring in het bijzonder, goed te kunnen vervullen worden van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:

 • Bestuurlijke competenties:

  – Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Omring op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.

  – Leiderschapsstijl die past bij waarderend organiseren.

  – Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Omring stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s.

 • Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt;
 • Affiniteit, kennis en ervaring met de zorg in het algemeen en met de sector VVT in het bijzonder;
 • Brede maatschappelijke binding;
 • Een professionele toezichthoudende houding:

  – Een warm hart voor de zorg, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol, loyaal

  – Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de medewerker

  – Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend

  – Nieuwsgierig, bemoedigend en stimulerend

  – (Zelf)reflectief, integer, aanspreekbaar

  – Onafhankelijk, onbevooroordeeld  proactief, eigenwijs

  – Moedig, doortastend, kritisch

 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:

  – de wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder

  – de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de inspirator, de brainstormer en het geweten van de organisatie

  – gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldigheid het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’

  – goede antenne voor integriteitsvraagstukken

  – noot: de beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt is een pré met de kanttekening dat er geen nauwe relaties met de bestuurder(s) en de samenwerkingspartners van Omring mogen zijn 

 • Voldoende beschikbaarheid:
  – De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 6 keer per jaar bijeen. Uit de praktijk blijkt dat de Raad van Toezicht gemiddeld 6 tot 8 keer als gehele Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur vergadert. Daarnaast komen de afzonderlijke deelcommissies (remuneratiecommissie, auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid) circa 4 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld werkbezoeken, adviesdagen, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (OR en CCR), het management en themabijeenkomsten.

Beide vacatures in de Raad van Toezicht vragen om een academisch denk- en werkniveau. De kandidaten zijn oprecht betrokken, communicatief vaardig en worden gekarakteriseerd als ‘een prettig en uitgebalanceerd mens’ die beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. De kandidaten beschikken over een groot probleemoplossend vermogen en zijn in staat om goed om te gaan met verschillende belangen. Tevens hebben de kandidaten ruime kennis en/of ervaring op het gebied van cliëntparticipatie en medezeggenschap in de gezondheidszorg. Zij beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, arbeidsmarktproblematiek, de financiële gevolgen van de vele externe ontwikkelingen en veranderingen in de langdurige zorg en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden is eveneens onmisbaar.

Beide kandidaten zullen binnen de raad in collegiaal teamverband werken en dienen complementair te zijn aan de andere leden. De kandidaten moeten zich goed voelen bij onderwerpen als waarderend organiseren en horizontale besluitvormingsprocessen en een toezichtstijl die is gericht op dialoog en reflectie.

Dit betekent dat wij ons zoekprofiel naar de volgende domeinen zullen aanscherpen. Waarbij van belang is dat deze domeinen niet specifiek gekoppeld moet worden aan een kandidaat maar dat beide kandidaten gezamenlijk voldoende meebrengen op een van deze onderstaande domeinen.

Deze zijn onder meer:

 • Kennis en/of expertise hebben op het gebied van nieuwe businessconcepten en maatschappelijk ondernemerschap, digitalisering, ICT-systemen, platformen en innovatie.
 • Kennis en/of expertise op het gebied van bedrijfsvoering, financiering, zorgstelsel, zorgbeleid en hierbij betrokken stakeholders (verzekeraars, NZa, VWS e.d.). Tevens is deze kandidaat beoogd lid van de Auditcommissie.
 • Kennis en/of expertise op brede terrein van HRM, inrichting en invulling van modern werkgeverschap in brede zin, niet vanuit een klassieke invalshoek maar vooral gericht op de brede expertise opgedaan vanuit een andere sector. Tevens is deze kandidaat beoogd lid van de Remuneratiecommissie.
 • Kennis en/of expertise op gebied van openbaar bestuur, geen politieke bestuurder, voorkeur voor kandidaten die bestuurder/topambtenaar zijn binnen de rijksoverheid, provincie en/of (grote) gemeente.


Honorarium

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. Omring hanteert hierbij de adviesbedragen NVTZ conform indeling in WNT klasse V.

De Procedure 

Omring laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760. 

Belangstellende kandidaten kunnen vóór 10 april 2020 hun cv met motivatie uploaden door op de betreffende vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Omring vinden plaats in de maand mei 2020. De eindkandidaten zullen vervolgens spreken met een afvaardiging van de CCR en de OR. Benoeming is beoogd per 1 juli 2020.Founding partner: